Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΔΟΜΗ

Ενότητα Εργασίας 1

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των τεχνολογικών εφαρμογών

Σκοπός των εργασιών της ενότητας είναι:

  1. η επικαιροποίηση της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμης και ο καθορισμός των τεχνολογικών προδιαγραφών των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν,
  2. ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των χρηστών (ομάδες κοινού) και των απαιτήσεων όσον αφορά στους τρόπους αλληλεπίδρασης με το πληροφοριακό υλικό, και
  3. η διαμόρφωση του σχεδίου οργάνωσης και διαχείρισης των ενεργειών δημοσιότητας.
Υπεύθυνος φορέας:
Ενότητα Εργασίας 2

Γεωμυθολογική έρευνα

Σκοπός των εργασιών της ενότητας είναι η πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας στις περιοχές που εκτυλίσσονται οι μύθοι, προκειμένου

  1. να τεκμηριωθούν με σύγχρονα πολύ-επιστημονικά μέσα οι μέχρι τώρα διατυπωμένες γεωμυθολογικές θεωρίες,
  2. να παραχθεί πλούσιο πρωτογενές υλικό, που θα αξιοποιηθεί από τη δημιουργική ομάδα.

Ειδικότερα, στις περιοχές Λέρνης, Δέλτα Αχελώου και Εχινάδων Νήσων θα πραγματοποιηθεί στοχευμένη, περιπτωσιολογική έρευνα πιστοποίησης και επικαιροποίησης των γεωλογικών δεδομένων και αναπαράστασης του παλαιο-περιβάλλοντος κατά την εποχή δημιουργίας των μύθων. Όλα τα βήματα της έρευνας θα καταγραφούν και θα περιγραφούν διεξοδικά, με σκοπό να παρουσιαστεί στο κοινό, με τρόπο πρωτοποριακό και ελκυστικό, η διαδρομή από τη θεωρία έως την τεκμηρίωση.

Υπεύθυνος φορέας:
Ενότητα Εργασίας 3

Ανάπτυξη μεθοδολογίας μουσειολογικής και μουσειογραφικής έρευνας

Σκοπός των εργασιών της ενότητας είναι η διαμόρφωση της κεντρικής μουσειολογικής αφήγησης της έκθεσης, καθώς και του τρόπου απόδοσής της μουσειογραφικά, με βάση την επιστημονική έρευνα που θα αναπτυχθεί στην Ενότητα Εργασίας 2. Επίσης, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογικών εφαρμογών αλληλεπίδρασης που έχουν επιλεγεί, με στόχο την εύκολη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικό περιεχόμενο και χώρο.

Υπεύθυνος φορέας:
Ενότητα Εργασίας 4

Σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών

Σκοπός των εργασιών της ενότητας είναι:

  1. η επικαιροποίηση της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμης και ο καθορισμός των τεχνολογικών προδιαγραφών των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν,
  2. ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των χρηστών (ομάδες κοινού) και των απαιτήσεων όσον αφορά στους τρόπους αλληλεπίδρασης με το πληροφοριακό υλικό, και
  3. η διαμόρφωση του σχεδίου οργάνωσης και διαχείρισης των ενεργειών δημοσιότητας.
Υπεύθυνος φορέας:
Ενότητα Εργασίας 5

Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαδικασιών παραγωγής περιεχομένου – σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού

Σκοπός των εργασιών της ενότητας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συστηματοποίηση των διαδικασιών και των τεχνικών διαμόρφωσης του περιεχομένου τόσο των τεχνολογικών εφαρμογών όσο και ευρύτερα του εκθεσιακού σχεδιασμού. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που θα αναπτυχθεί για τη βέλτιστη διαδικασία παραγωγής εποπτικού και πολυμεσικού υλικού, θα παραχθούν οι εξής κατηγορίες: τρισδιάστατα μοντέλα και τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα, δραματικοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό και video animation, φωτογραφικές αποτυπώσεις 360 μοιρών, 3D αποτυπώσεις βάσει γεωμορφολογικών χαρτογραφήσεων, γραφικά και διαγράμματα, ηχοτοπία-ηχητικά περιβάλλοντα, καθώς και αντίγραφα τεκμηρίων που θα υποστηρίζουν επικουρικά ή θα διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη μουσειολογική αφήγηση.
Υπεύθυνος φορέας:
Ενότητα Εργασίας 6

Συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις

Σκοπός της ενότητας εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκτός από την ίδια την παρουσίαση του έργου και τη γνωριμία με εμπορικούς αντιπροσώπους, ο στόχος της συμμετοχής σε τέτοιου είδους εκθέσεις είναι και η καλύτερη αποτύπωση της αγοράς και των δυνητικών αγοραστών των προϊόντων του έργου.
Υπεύθυνος φορέας:
Ενότητα Εργασίας 7

Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας

Σκοπός της ενότητας εργασίας είναι η ανάλυση των παραμέτρων του έργου, που έχουν σχέση με το φυσικό αντικείμενο και τα οικονομικά στοιχεία (εξέταση κόστους-οφέλους), η εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεσή του, η κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας και η διερεύνηση των συνθηκών και δυνατοτήτων προώθησης του προϊόντος στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Υπεύθυνος φορέας: