Αντικείμενο του INNOVEXPO είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, που ενσωματώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, και η πρωτότυπη μεθοδολογία διασύνδεσής τους, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων.

INNOVEXPO

Κωδικός:Τ1ΕΔΚ-02363
Διάρκεια:36 μήνες

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).